Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2016 
13/06/2016 
 

Toàn ngành tiến hành 201/273 cuộc, đạt 73,62% chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đạt 143,57% so với cùng kỳ năm trước (Thanh tra tỉnh tiến hành 08/13 cuộc, đạt 61,53% chỉ tiêu kế hoạch năm và đạt 114,28% so cùng kỳ năm trước). Đến nay, đã kết thúc 173 cuộc. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý và thu hồi 3.442 triệu đồng và 18.939m2 đất (đã xử lý và thu hồi 2.903/3.442 triệu đồng, đạt 84,34%. Số còn lại 539 triệu đồng, 18.939m2 đất  do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 07 tập thể, 07 cá nhân. Ngoài ra, đã thực hiện kiểm tra, đôn đốc 18 kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra. Qua đó, thực hiện thu nộp ngân sách 58,7 triệu đồng, 22.599 m2 đất và xử lý hành chính 02 cá nhân.

                       (Trích báo cáo số 60/BC-TTT ngày 13/6/2016 của Thanh tra tỉnh)