Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiếp công dân
Tiếp công dân
Công tác 10 tháng đầu năm của TTTT-TTCP 
15/11/2017 
 
           Ngày 8/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về kết quả công tác 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2017.
Báo cáo kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2017 của TTTT cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành đã bám sát kế hoạch công tác, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các nhiệm vụ đột xuất được giao; hiệu quả công việc từng bước được nâng cao, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra theo Kế hoạch công tác năm 2017.
 
Báo cáo với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ về một số nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ cần tập trung trong 02 tháng cuối năm và đầu năm 2018, lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Trung tâm Thông tin đề xuất Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp với Trung tâm để nâng cao hiệu quả công tác; triển khai sớm thủ tục đầu tư Cổng TTĐT và Hệ điều hành tác nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến; kiện toàn nhân sự cấp phòng; phương án nhân sự để thực hiện quản trị Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; thuê dịch vụ CNTT đối với một số nhiệm vụ như bảo trì, sửa chữa thường xuyên…
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đánh giá, đơn vị đã cơ bản thực hiện được các nhiệm vụ Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao về xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; đã cân đối được lực lượng nhân sự để triển khai các nhiệm vụ trước mắt và dài hạn để đạt được kết quả trong công tác. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, trong quá trình lãnh đạo, phối hợp, điều hành và tổ chức thực hiện còn nhiều mặt hạn chế như: cách thức phối hợp chưa phù hợp; phân công nhiệm vụ từng lúc, từng nơi chưa rõ ràng; sự chuyển biến trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Thanh tra Chính phủ chưa rõ nét; trình độ, năng lực cán bộ của đơn vị còn hạn chế…
Về các nhiệm vụ cần tập trung trong 02 tháng cuối năm 2017 và trong giai đoạn tiếp theo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu đơn vị cần tập trung vào các công việc sau đây: Tham mưu, triển khai ứng dựng CNTT để đáp ứng được các yêu cầu chung về Chính phủ điện tử và các hoạt động đặc thù của ngành Thanh tra; tập trung thực hiện 03 phần mềm chính là phần mềm CSDLQG về KNTC, Hệ ĐHTN và Cổng TTĐT TTCP; thực hiện phân công cụ thể, phối hợp chặt chẽ, điều chỉnh cách thức phối hợp để hiệu quả hơn; rà soát lại các quy chế, quy định về công tác tổ chức, thực hiện quản lý tin học theo hướng chi tiết, cụ thể hơn, phân tích rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; phối hợp với Vụ KH, TC&TH rà soát, báo cáo lãnh đạo TTCP xem xét, quy định về đơn vị tự chủ; rà soát các nhiệm vụ cần thuê dịch vụ CNTT, báo cáo lãnh đạo xem xét, quyết định; báo cáo lãnh đạo về việc đáp ứng các tiêu chí xếp hạng ICT index 2017 của TTCP, những việc đã và chưa làm được; đảm bảo CNTT của TTCP, đáp ứng được các yêu cầu của Chính phủ điện tử; tham mưu nội dung họp thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của TTCP nhằm định hướng, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả./.
               (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)


 
TIN MỚI NHẤT
CV 53 góp ý  (21/01)
54-CV góp ý  (21/01)
55-CV góp ý  (21/01)
56-CV góp ý  (21/01)
57/CV góp ý  (21/01)