Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kết Luận Thanh tra
Kết Luận Thanh tra
Công khai kết luận thanh tra số 2785/KL-UBND 
16/06/2021 
 
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về trách nhiệm của Ban Giám đốc và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.
KLUB 2785_signed quy dau tu.pdf