Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Kết Luận Thanh tra
Kết Luận Thanh tra
Công khai Kết luận thanh tra tại Công ty khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận 
06/04/2020 
 
Ngày 30/3/2020 UBND tỉnh ban hành Kết luận số 990/KL-UBND về thanh tra  việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ, tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận.
Tệp đính kèm: KLUB990 cty thuy loi_signed.pdf