Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Chỉ thị số 09/CT-UBND 
01/04/2020 
 
Ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chi tiết: CTUB09_signed.pdf