Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2012  (02/01/2013)
Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 05 năm 2011-2015  (19/06/2015)
    Báo cáo thực hiện nhiệm vụ 05 năm (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ 05 năm (2016-2020) của Thanh tra tỉnh.
2014. Bao cao 05 năm 2011-2015 PHNV 2016-2020.doc
Báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2014  (19/06/2015)
Báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
Tệp đính kèm