Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo kết quả thanh tra tại các trường thuộc Sở Giáo dục 
15/08/2020 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA Việc chấp hành quy định pháp luật về sử dụng ngân sách thanh toán lương và thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho giáo viên, nhân viên; việc sử dụng kinh phí để lại hàng năm từ nguồn thu học phí để mua sắm, sửa chữa, đầu tư xây dựng của các trường và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
31-8-2019 bao cao ket qua thanh tra tại SGD.doc