Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Báo cáo công tác thanh tra tháng 02/2013 
22/02/2013 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THANH TRA TỈNH                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số :  15 /BC- TTT             Ninh Thuận, ngày  19  tháng  02  năm 2013

 BÁO CÁO

Tình hình công tác thanh tra tháng 02/2013

          I. Kết quả công tác tháng 02/2013

          1. Kết quả thực hiện Luật Thanh tra

          Trong tháng, toàn ngành đã tiến hành 21 cuộc (05 cuộc thanh tra hành chính, 16 cuộc thanh tra chuyên ngành). Đến nay, đã kết thúc 18 cuộc (có 05 cuộc tháng 01/2013 chuyển sang). Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 213 triệu đồng (thu ngân sách 67 triệu đồng, điều chỉnh quyết toán 146 triệu đồng), kiến nghị xử lý hành chính 07 cá nhân và có 17 kiến nghị chấn chỉnh các thiếu sót của các đơn vị. 

          Hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với 293 tổ chức, đơn vị, cá nhân đã phát hiện sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 183 trường hợp với tổng số tiền 227,8 triệu đồng. Đồng thời, qua hoạt động thanh, kiểm tra đã chấn chỉnh, nhắc nhở 02 cơ sở sản xuất kinh doanh chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm, chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 48 trường hợp và ra quyết định tạm đình chỉ 02 trường hợp xây dựng nhà, tường rào vi phạm hàng lang đường bộ...

          2. Kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo      

          Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 60 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó: Lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh, phòng Tiếp công dân tỉnh tiếp 25 lượt người, có 01 đoàn đông người, gồm 11 người, vụ việc phát sinh từ những năm trước (các hộ dân xã Phước Nam đòi bồi thường hỗ trợ tại Trung tâm nghiên cứu cây chịu hạn).

          Tiếp nhận, xử lý 101 đơn (98 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền. Nội dung khiếu nại chủ yếu là yêu cầu bồi thường giá đất, nhà, vật kiến trúc và các hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: Dự án Nút giao thông ngã 3 Tân Hội, dự án xây dựng Trường Tiểu học Tấn Tài 3,…Kết quả, đã giải quyết 63 đơn (61 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo)/101 đơn, đạt tỉ lệ 62,4%. Đơn tổn chuyển sang tháng sau 38 đơn (37 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo).

          3. Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

          - Trong tháng, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền và triển khai các giải pháp phòng ngừa, nhất là kê khai tài sản, thu nhập 2012 của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Kết quả, qua tổng hợp, trên địa bàn tỉnh có 1.605/1.605 người đã kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, đạt 100%. Trong đó, kê khai lần đầu: 759 người, kê khai bổ sung 846 người. Thanh tra tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

          - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc nắm tình hình, báo cáo vi phạm trong sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 (Văn bản số 118/TTCP-C.IV ngày 11 tháng 01 năm 2013), Thanh tra tỉnh đã có văn bản số 17/TTT-VP ngày 23/01/2013 yêu cầu Chánh Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố quán triệt, thực hiện tại địa phương, đơn vị mình. Kết quả, qua tổng hợp thông tin, báo cáo từ các đơn vị thì trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

          Ngoài ra, qua tổng hợp báo cáo từ Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố, trong tháng 02/2013 chưa có vụ việc tham nhũng nào xảy ra.

          4. Công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng lực lượng

          - Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật như: Luật Khiếu nại 2011 và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành; Luật Tố cáo 2011 và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành; Thông tư số 02/2012/TT-TTCP của Thanh tra chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, tham dự hội nghị có trên 120 người, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra; lãnh đạo và các chuyên viên của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, huyện, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các Ban Quản lý dự án thuộc: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Ban quản lý dự án ODA thuộc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

          - Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 05/02/2013 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, giao Thanh tra tỉnh phối hợp Cục III, Thanh tra Chính phủ và các đơn vị liên quan mở lớp bồi dưỡng cho trên 200 học viên là Giám đốc, Chánh Thanh tra; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, các Ban quản lý dự án; Phòng Tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch, Chánh Thanh tra; chuyên viên theo dõi công tác tiếp công dân; Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban quản lý dự án thuộc UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch và chuyên viên theo dõi công tác tiếp công dân thuộc UBND các xã, phường, thi trấn trên địa bàn tỉnh. Lớp bồi dưỡng dự kiến khai giảng trong tháng 03/2013.

          - Thống nhất thoả thuận bổ nhiệm lại chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế; đề nghị xét bổ nhiệm vào ngạch thanh tra 06 công chức thuộc thanh tra các sở, huyện, thành phố; tổ chức cấp phát thẻ Thanh tra cho 75 công chức thanh tra theo Quyết định số 2922/QĐ-TTCP ngày 07/11/2012 của Tổng Thanh tra chính phủ về việc cấp thể thanh tra cho Thanh tra tỉnh Ninh Thuận.

          - Thanh tra tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch số 08/KH-TTT ngày 04/02/2013 Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của cơ quan đến cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; thực hiện tốt Chỉ thị số 33/2010/CT-UBND ngày 27/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.

          - Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm và chấp hành tốt quy định pháp luật về giao thông.  

          II. Phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra tháng 3 năm 2013

          1. Về công tác thanh tra

          - Toàn ngành tiếp tục hoàn tất các cuộc thanh tra đang thực hiện; đồng thời triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đoàn thanh tra, triển khai, kết thúc đúng tiến độ, thanh tra đúng nội dung, phạm vi, kết luận thanh tra rõ ràng, kiến nghị đúng pháp luật.

          - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra chuyên ngành nhất là những lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm.

          2. Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

          - Toàn ngành tiếp tục tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết cơ bản các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở.

          - Tăng cường tham mưu giải quyết các vụ việc còn tồn đọng; đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

          3. Công tác phòng, chống tham nhũng

          - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, chú trọng việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan; cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

          - Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng.

          4. Về công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng lực lượng

          - Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo 2011; Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 115/2007/QĐ-UBND ngày 25/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Thanh tra tỉnh về thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra cho phù hợp với Luật Thanh tra 2010, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011.

          - Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 05/02/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

          - Duy trì sinh hoạt để phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ công chức thuộc quyền quản lý; Hướng dẫn làm thủ tục bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên; nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác tổng hợp, hành chính quản trị, trọng tâm là báo cáo tháng 3 và Quý I/2013, báo cáo chuyên đề.

          Trên đây là nội dung báo cáo tình hình công tác thanh tra tháng 02/2013 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2013 của Thanh tra Ninh Thuận./.

Nơi nhận: 

- Thanh tra Chính phủ;

- Cục II – Thanh tra Chính phủ;

- Cục chống tham nhũng - TTCP                               

- TT.Tỉnh ủy; 

- TT.HĐND tỉnh;                                         

- UBND tỉnh;

- VP Tỉnh ủy; VPUBND tỉnh;   

- VPBCĐ tỉnh về PCTN;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;                                                                 

- Các phòng Nghiệp vụ;

- Thanh tra sở, ngành, huyện, thành phố; 

- Lưu: VT,TH.                    

CHÁNH THANH TRA

 

 

(đã ký)

 

 

 

                         Võ Văn Phải