Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Báo cáo
Báo cáo
Bá0 cáo kết quả thanh tra tại phòng kinh tế hạ tầng huyện bác ái 
21/08/2020 
 

Kết quả Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bác Ái.

04-bao cao ket qua phong kinh te ha tang bac ai (1).doc