Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Y TẾ 
20/06/2020 
 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
NGÀNH Y TẾ NĂM 2020


 STT

Nội dung chứng minh

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

1

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020

4964/QĐ-SYT

31/12/2019

4964/QĐ-SYT Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4964QD-SYT-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Van-phong-So-Y-te.aspx

2

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020

4919/QĐ-SYT

31/12/2019

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4919QD-SYT-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

3

Công khai giao vốn đầu tư kế hoạch năm 2020

93/QĐ-SYT

08/01/2020

Về việc công bố công khai giao vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-93QD-SYT-cong-bo-cong-khai-giao-von-dau-tu-ke-hoach-nam-2020-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

4

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020

318/QĐ-SYT

01/02/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-318QD-SYT-Cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020.aspx

5

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020

735/QĐ-SYT

24/02/2020

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

6

Công khai giao dự toán thu sự nghiệp năm 2020

894/QĐ-SYT

04/03/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán thu sự nghiệp năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-thu-su-nghiep-nam-2020-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

7

Công khai giao dự toán năm 2020

1034/QĐ-SYT

11/03/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/1-Quyet-dinh-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-bo-sung-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

8

Công khai giao dự toán năm 2020

1170/QĐ-SYT

19/03/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1170QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Van-phong-So-Y-te.aspx

9

Công khai giao dự toán năm 2020

1195/QĐ-SYT

20/03/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1224SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

10

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020

1224/QĐ-SYT

22/03/2020

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1224SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

11

Công khai giao dự toán năm 2020

1528/QĐ-SYT

03/04/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1528QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Van-phong-So-Y-te.aspx

12

Công khai giao dự toán năm 2020

1526/QĐ-SYT

03/04/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinhy-1526QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Van-phong-So-Y-te.aspx

13

Công khai giao dự toán năm 2020

1710/QĐ-SYT

09/04/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Bác Ái.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1710SYT-KHNV-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Trung-tam-Y-te-huyen-Bac-Ai.aspx

14

Công khai giao dự toán năm 2020

1839/QĐ-SYT

14/04/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1839QD-SYT-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Benh-vien-Lao-va-Benh-phoi.aspx 

15

Công khai giao dự toán năm 2020

1917/QĐ-SYT

17/04/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1917QD-SYT-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

16

Công khai giao dự toán năm 2020

1969/QĐ-SYT

20/04/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1969QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Van-phong-So-Y-te.aspx

17

Công khai giao dự toán năm 2020

1967/QĐ-SYT

20/04/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1967QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Trung-tam-Kiem-soat-benh-tat.aspx

18

Công khai giao dự toán năm 2020

2255/QĐ-SYT

07/05/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-1967QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Trung-tam-Kiem-soat-benh-tat.aspx

19

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020

2319/QĐ-SYT

12/05/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2319QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

20

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020

2638/QĐ-SYT

05/06/2020

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Kiểm nghiệm DP,TP và Thiết bị y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2638QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-Trung-tam-Kiem-nghiem-DP,TP-va-Th.aspx

21

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020

2697/QĐ-SYT

11/06/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2697QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Van-phong-So-Y-te.aspx

22

Công khai giao vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2020

2726/QĐ-SYT

12/06/2020

Về việc công bố công khai giao vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2726QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-von-chuan-bi-dau-tu-ke-hoach-nam-2020-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

23

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020

2894/QĐ-SYT

24/06/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Bệnh viện tỉnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-2894QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Benh-vien-tinh.aspx

24

Công khai giao dự toán năm 2020

3121/QĐ-SYT

08/07/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Bệnh viện tỉnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3121QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Benh-vien-tinh.aspx

25

Công khai giao kế hoạch năm 2020 vốn nước ngoài

3339/QĐ-SYT

21/07/2020

Về việc công bố công khai giao kế hoạch năm 2020 vốn nước ngoài cho Ban quản lý Dự án " Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở" tỉnh Ninh Thuận.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-ke-hoach-nam-2020-von-nuoc-ngoai-cho-Ban-quan-ly-Du-an-%E2%80%9CDau-tu-xay-dung-va-phat-trien-he-tho.aspx

26

Công khai giao dự toán năm 2020

3517/QĐ-SYT

30/07/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3517Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-(Gui-lai).aspx

27

Công khai giao dự toán năm 2020

3723/QĐ-SYT

10/08/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-3723Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

28

Công khai giao dự toán năm 2020

4076/QĐ-SYT

29/08/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Bệnh viện tỉnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4076QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Benh-vien-tinh.aspx

29

Công khai giao dự toán năm 2020

4071/QĐ-SYT

29/08/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4071QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

30

Công khai giao dự toán năm 2020

4419/QĐ-SYT

17/09/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4419QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

31

Công khai giao dự toán năm 2020

4548/QĐ-SYT

24/09/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Bệnh viện tỉnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4548Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Benh-vien-tinh.aspx

32

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020

4539/QĐ-SYT

24/09/2020

Về việc công bố công khai điều chỉnh vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4539QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-von-chuan-bi-dau-tu-ke-hoach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

33

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020

4541/QĐ-SYT

24/09/2020

Về việc công bố công khai điều chỉnh vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4541QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-von-chuan-bi-dau-tu-ke-hoach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

34

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020

4739/QĐ-SYT

07/10/2020

Về việc công bố công khai giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 từ nguồn vốn tăng thu sổ số kiến thiết năm 2019  cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4739QD-SYT.aspx

35

Công khai giảm dự toán năm 2020

4799/QĐ-SYT

12/10/2020

Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-4799Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giam-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

36

Công khai giao dự toán năm 2020

5004/QĐ-SYT

22/10/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5004QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

37

Công khai giao dự toán năm 2020

5052/QĐ-SYT

26/10/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Bệnh viện tỉnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5052QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Benh-vien-tinh.aspx

38

Công khai điều chỉnh dự toán năm 2020

5141/QĐ-SYT

30/10/2020

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5141QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

39

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020

5267/QĐ-SYT

08/11/2020

Về việc công bố công khai giao vốn đầu tư phát triển năm 2020 từ nguồn vốn sổ số kiến thiết năm 2020  cho BQLDA Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5267SYTVe-viec-cong-bo-cong-khai-giao-von-dau-tu-phat-trien-nam-2020-tu-nguon-von-xo-so-kien-thiet-2020-cho-Ban-.aspx

40

Công khai giao dự toán năm 2020

5279/QĐ-SYT

09/11/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5279QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

41

Công khai điều chỉnh dự toán năm 2020

5332/QĐ-SYT

12/11/2020

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5332QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

42

Công khai điều chỉnh dự toán năm 2020

5655/QĐ-SYT

03/12/2020

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Trường Trung cấp Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-Truong-Trung-cap-Y-te.aspx

43

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020

5653/QĐ-SYT

03/12/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Văn phòng Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5653QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Van-phong-So-Y-te.aspx

44

Công khai giao dự toán năm 2020

5918/QĐ-SYT

19/12/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5918Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

45

Công khai điều chỉnh dự toán năm 2020

5998/QĐ-SYT

23/12/2020

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-5998QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-Trung-tam-Y-te-huyen-Thuan-Nam.aspx

46

Công khai điều chỉnh dự toán năm 2020

6026/QĐ-SYT

25/12/2020

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6026QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-Trung-tam-Y-te-huyen-Ninh-Hai.aspx

47

Công khai điều chỉnh dự toán năm 2020

6118/QĐ-SYT

29/12/2020

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6118QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-Benh-vien-Chuyen-khoa-Da-lieu-%E2%80%93-Tam-than.aspx

48

Công khai giao dự toán ngân sách năm 2020

6247/QĐ-SYT

31/12/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Trung tâm Kiểm soát DP-TP và Thiết bị y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6247QD-SYT-Quyet-dinh-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Trung-tam-Kiem-soat-Duoc-pha.aspx

49

Công khai điều chỉnh dự toán năm 2020

6240/QĐ-SYT

31/12/2020

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6240QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-dieu-chinh-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

50

Công khai giao dự toán năm 2020

6206/QĐ-SYT

31/12/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Bệnh viện tỉnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6206QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-Benh-vien-tinh.aspx

51

Công khai giao dự toán năm 2020

6182/QĐ-SYT

31/12/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6182QD-SYT-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

52

Công khai giao dự toán năm 2020

6250/QĐ-SYT

31/12/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6250-cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

53

Công khai giao dự toán năm 2020

6227/QĐ-SYT

31/12/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6227QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

54

Công khai giao dự toán năm 2020

6209/QĐ-SYT

31/12/2020

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6209QD-SYT-Cong-bo-cong-khai-giao-du-toan-ngan-sach-nam-2020-cho-cac-don-vi-truc-thuoc.aspx

55

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Y tế Ninh Thuận năm 2021

6238/QĐ-SYT

31/12/2020

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Y tế Ninh Thuận năm 2021.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-6238QD-SYT-vv-ban-hanh-quy-che-chi-tieu-noi-bo,-quan-ly-va-su-dung-tai-san-cong-cua-So-Y-te-tinh-Ninh-Thuan-nam-.aspx

56

Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng

12/2020/
QĐ-UBND

04/05/2020

Về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-122020QD-UBND-ban-hanh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc,-thiet-bi-chuyen-dung-thuoc-linh-vuc-y-te-tai-cac-don.aspx

 


 
Liên kết website