Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2013 
12/09/2013 
 

        UBND TỈNH NINH THUẬN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BCĐ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          
 VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: 2396/KH-BCĐ                             Ninh Thuận, ngày 0 4  tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2013

Thực hiện Công văn số 16/BCĐTƯVSATTP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương vệ sinh an toàn thực phẩm về việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu 2013.

Ban Chỉ đạo Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2013 như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh và an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp. Đặc biệt trong mỗi dịp Tết Trung thu, nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng bánh, kẹo, hoa quả, các đồ uống giải khát cũng như các loại thực phẩm khác nhau thường tăng cao và đột biến trên thị trường làm gia tăng các nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm và các sự cố về an toàn thực phẩm.

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2013, Ban chỉ đạo quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Thuận đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Sở Y tế:

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm nâng cao trách nhiệm, lương tâm của người quản lý cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thông tin, truyền thông các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến của các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, hoa quả, các đồ uống giải khát, cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, các cơ sở kinh doanh thực phẩm ở các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đảm bảo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có đủ điều kiện an toàn thực phẩm; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, bao bì, bao gói thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp cố tình vi phạm, vi phạm nghiêm trọng các quy định trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống để cảnh báo cho người tiêu dùng.

- Chủ động giám sát, phát hiện sớm nguy cơ và các vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh dịch truyền qua thực phẩm; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị chuyên môn, tổ chức cấp cứu, điều trị, điều tra kịp thời, đảm bảo giảm thiểu tối đa tỷ lệ tử vong các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATTP trong quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau, củ, quả và các sản phẩm rau, củ, quả, trứng và các sản phẩm từ trứng, các nông sản thực phẩm khác theo quy định trong dịp Tết Trung thu năm 2013.

- Kiểm tra, giám sát ô nhiễm sinh học và dư lượng hóa chất độc hại tồn dư trong nông sản và thủy sản một cách an toàn và hợp lý.

- Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh.

3. Sở Công Thương:

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng thực hiện các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở thực phẩm thuộc ngành quản lý;

- Phối hợp cùng ngành Y tế thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, sản phẩm bánh, kẹo, hoa quả, các đồ uống giải khát... trên địa bàn quản lý, đặc biệt chú trọng các cơ sở sản xuất bánh cung cấp trong dịp Tết Trung thu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Phát hiện và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:

- Tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2013.

- Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để đưa tin, làm phóng sự.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2013 trên địa bàn quản lý bao gồm: công tác quản lý, chỉ đạo; công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác giám sát phát hiện sớm ca ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng; công tác điều tra, xử lý và khắc phục hậu quả khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Nơi nhận:                               TM. BAN CHỈ ĐẠO QLCLVSATTP
- Cục An toàn thực phẩm                 PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC  
   Bộ Y tế;

- UBND tỉnh (CT, PCT Võ Đại - Trưởng 
  
BCĐ QLCLVSATTP tỉnh);
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên BCĐ QLCL VSATTP tỉnh;                 (đã ký)
- Các Sở, ngành liên quan;
- Thanh tra Sở Y tế;
- Chi cục ATVSTP;
-  Phòng Y tế các huyện, thành phố;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NVY.                              PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
      
                                                               
Bùi Văn Kỳ

 
Liên kết website