Trung tâm Y tế Ninh Phước
Trung tâm Y tế Ninh Phước
TRÍCH DANH MỤC GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
16/01/2014 
 

S            SỞ Y TẾ NINH THUẬN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ NINH PHƯỚC                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Ninh Phước, ngày 05 tháng 9 năm 2012


TRÍCH DANH MỤC GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

          CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006, Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007, Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007, Quyết định số 258/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009, QĐ 2366/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 và QĐ số 11/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận

 v/v điều chỉnh giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận)


Đơn vị tính: đồng

 

Stt

CAÙC LOAÏI DÒCH VUÏ

Giaù thu

KHUNG GIAÙ CAÙC DÒCH VUÏ KYÛ THUAÄT VAØ XEÙT NGHIEÄM:

 

B1

CAÙC THUÛ THUAÄT, TIEÅU THUÛ THUAÄT, NOÄI SOI.

 

1

Choïc doø maøng tim

60.000

2

Choïc doø tuyû soáng

35.000

3

Ñaët catheter ñoäng maïch quay

450.000

4

Ñaët catheter ñoäng maïch theo doõi huyeát aùp lieân tuïc

300.000

5

Ñaët catheter tónh maïch trung taâm theo doõi aùp löïc tónh maïch lieân tuïc

500.000

6

Ñaët catheter ño aùp löïc tónh maïch trung taâm (CVP)*

80.000

7

Ñaët oáng daãn löu maøng phoåi*

80.000

8

M roäng mieäng loã saùo

30.000

9

Xử lý móng quặp*

70.000

10

Röûa daï daøy*

30.000

11

Thở oxy (đơn vị tính: giờ)

6.000

 

Y HOÏC DAÂN TOÄC - PHUÏC HOÀI CHÖÙC NAÊNG

 

1

Boù eâm ñuøi

12.000

2

Boù eâm caúng chaân

8.000

3

Boù eâm caúng tay

7.000

4

Taäp döôõng sinh

7.000

5

Thuyû trò lieäu (caû thuoác)

50.000

6

Xoâng hôi

15.000

7

Giaùc hôi*

12.000

8

Taäp do cöùng khôùp*

12.000

9

Taäp do lieät ngoaïi bieân*

10.000

10

Taäp do lieät thaàn kinh trung öông*

10.000

11

Taäp vôùi xe ñaïp taäp*

5.000

12

Vaät lyù trò lieäu phoøng ngöøa caùc bieán chöùng do baát ñoäng*

10.000

13

Xoa boùp cuïc boä baèng tay (60 phuùt)*

30.000

14

Xoa boùp cuïc boä baèng tay (30 phuùt)

15.000

15

Xoa boùp toaøn thaân (60 phuùt)*

50.000

16

Xoa boùp toaøn thaân (30 phuùt)

20.000

B2

CAÙC PHAÅU THUAÄT, THUÛ THUAÄT THEO CHUYEÂN KHOA:

 

B2.1

NGOAÏI KHOA

 

1

Boùc moùng, ngaâm taåm/ ñoát suûi gaø.

15.000

2

Coá ñònh gaõy xöông söôøn

35.000

3

Naén, boù vôõ xöông baùnh cheø khoâng coù chæ ñònh moå

50.000

4

Nắn gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng

120.000

5

Phaãu thuaät nang bao hoạt dịch

120.000

7

Phaãu thuaät ñieàu trò ngoùn tay coø suùng

120.000

8

Phaãu thuaät dính ngoùn

200.000

9

Phaãu thuaät thöøa ngoùn

170.000

10

Phaãu thuaät tró taéc maïch*

35.000

11

Cắt u da đầu lành tính đường kính < 2cm

150.000

12

PT chích aùp xe taàng sinh moân

150.000

13

PT caét u da ñaàu laønh, ñöôøng kính 2cm

390.000

14

Nong bao qui ñaàu

100.000

B2.2

SAÛN PHUÏ KHOA

 

1

Boùc nang Bartholin

180.000

2

Boùc nhaân xô vuù

150.000

3

Ñeû khoâng ñau (gaây teâ ngoaøi maøng cöùng; chöa keå thuoác gaây teâ)

400.000

4

Khaâu raùch cuøng ñoà

80.000

5

Khaâu voøng coå töû cungThaùo voøng khoù

80.000

6

Ñaët thuoác phuï khoa

5.000

7

Ñaët/ thaùo duïng cuï töû cung

Khoângthu

8

Huùt ñieàu hoøa kinh nguyeät

20.000

9

Huùt thai döôùi 12 tuaàn

80.000

11

Naïo phaù thai beänh lyù/ naïo thai do moå cuõ/ naïo thai khoù

100.000

12

Laøm thuoác aâm ñaïo

5.000

13

Naïo huùt thai tröùng

70.000

14

Naïo phaù thai 3 thaùng giöõa

350.000

15

Theo doõi tim thai vaø côn co töû cung baèng monitoring (CTG)

60.000

16

Trích aùpxe Bartholin

120.000

17

Xoa boùp vuù vaø huùt söõa keát hôïp chaïy tia ñieàu trò vieâm taét söõa

12.000

18

Phaåu thuaät u nang buoàng tröùng*

500.000

19

Trieät saûn nöõ  (Thu ñoái töôïng ngoaøi tænh)*

150.000

20

Trieät saûn nam  (Thu ñoái töôïng ngoaøi tænh)

70.000

B2.3

MAÉT

 

1

Thöû thò löïc ñôn giaûn

5.000

2

Chích muû hoác maét

230.000

3

Ñaùnh bôø mi

10.000

4

Ñoát loâng xieâu

12.000

5

Ño khuùc xaï maùy

5.000

6

Ño thò löïc khaùch quan

40.000

7

Laáy saïn voâi keát maïc*

10.000

8

Naën tuyeán bôø mi

10.000

9

Soi boùng ñoàng töû

7.000

10

Nghieäm phaùp phaùt hieän Gloâcoâm

30.000

11

Phaåu thuaät thaùo coø mi

60.000

12

Caét u bì keát giaùc maïc coù hoaëc khoâng gheùp keát maïc

400.000

13

Caét u keát maïc khoâng vaù

250.000

14

Caét moäng aùp Mytomycin

400.000

15

Chöõa boûng maét do haøn ñieän

10.000

16

Caét chæ giaùc maïc

15.000

17

Caét dòch kính ñôn thuaàn/ laáy dò vaät noäi nhaõn

600.000

18

Khaâu cuûng maïc ñôn thuaàn

270.000

19

Khaâu coø mi

190.000

20

Khaâu phuïc hoài bôø mi

300.000

21

Phaåu thuaät u keát maïc noâng

300.000

22

Phaåu thuaät u mi khoâng vaù da

300.000

23

Phuû keát maïc

350.000

24

Taùch dính mi caàu gheùp keát maïc

750.000

B2.4

TAI - MUÕI - HOÏNG.

 

1

Choïc huùt dòch vaønh tai

15.000

2

Chích raïch vaønh tai

20.000

3

Ñoát hoïng haït

25.000

4

Laáy dò vaät hoïng

20.000

5

Laáy nuùt bieåu bì oáng tai

25.000

6

Naïo VA

100.000

7

Nheùt baác muõi sau caàm maùu

50.000

8

Nheùt baác muõi tröôùc caàm maùu

20.000

9

Nheùc meche muõi

40.000

10

Röûa tai, röûa muõi, xoâng hoïng

15.000

11

Trích maøng nhó

30.000

12

Khí dung (chöa tính thuoác)*

8.000

B2.5

RAÊNG - HAØM - MAËT.

 

B2.5.1

PHAÅU THUAÄT THUÛ THUAÄT RAÊNG, MIEÄNG

 

 

Baám gai xöông oå raêng

20.000

1

Baám gai xöông treân 02 oå raêng

80.000

2

Caét u lôïi töø ñöôøng kính töø 2cm trôû leân

150.000

3

Caét u lôïi, lôïi xô ñeå laøm haøm giaû

110.000

4

Coá ñònh taïm thôøi gaõy xöông haøm (buoäc chæ theùp, baêng coá ñònh)

130.000

5

Laáy u laønh döôùi 3cm

400.000

6

Laáy u laønh treân 3cm

500.000

7

Moå laáy nang raêng

140.000

8

Nhoå chaân raêng

80.000

9

Nhoå raêng moïc laïc choå

200.000

10

Phaåu thuaät caét lôït truøm

60.000

11

Phaåu thuaät nhoå raêng ñôn giaûn

80.000

12

Phaåu thuaät nhoå raêng khoù

120.000

13

Raïch aùpxe daãn löu ngoaøi mieäng

35.000

14

Raïch aùpxe trong mieäng

35.000

15

Caàm maùu 01 oå raêng baèng spongel

20.000

16

Caàm maùu 02 oå raêng baèng spongel

30.000

17

Caàm maùu treân 02 oå raêng baèng spongel

40.000

18

Naén traät khôùp thaùi döông haøm

15.000

19

Naïo tuùi lôïi ñieàu trò vieâm quanh raêng 1 vuøng

20.000

20

Naïo tuùi lôïi ñieàu trò vieâm quanh raêng 02 haøm

30.000

21

Naïo tuùi lôïi 01 sextant

25.000

22

Naïo oå raêng

30.000

23

Nhoå raêng soá 8 moïc ngaàm ôû môû xöông

40.000

24

Trích aùpxe vieâm quanh raêng

20.000

25

Chích thaùo muû trong aùp xe noâng vuøng maët

150.000

B2.5.2

ÑIEÀU TRÒ RAÊNG.

 

1

Ñieàu trò raêng söõa vieâm tuûy coù hoài phuïc

110.000

2

Ñieàu trò tuûy raêng söõa moät chaân

150.000

3

Ñieàu trò tuûy raêng söõa nhieàu chaân

170.000

4

Ñieàu trò tuyû raêng soá 4, 5

370.000

5

Ñieàu trò tuyû raêng soá 6, 7 haøm döôùi

600.000

6

Ñieàu trò tuyû raêng soá 1, 2, 3

300.000

7

Ñieàu trò tuyû raêng soá 6, 7 haøm treân

650.000

8

Haøn Amagame (khoâng hoài phuïc)

30.000

9

Haøn Amagame (vieâm tuyû cheát, cuoáng raêng)

40.000

10

Haøn Amagame (hoài phuïc)

25.000

11

Haøn xi maêng (vieâm tuyû cheát, cuoáng raêng)

25.000

12

Haøn xi maêng (hoài phuïc)

20.000

13

Haøn xi maêng (khoâng hoài phuïc)

20.000

14

Raêng saâu ngaø

100.000

15

Traùm Composite raêng cöûa

80.000

16

Traùm Composite raêng sau

100.000

17

Traùm raêng coù ñaët choát ngaø

35.000

18

Traùm raêng coù ñaët choát tuyû

25.000

19

Haøn Composite coå raêng

250.000

20

Haøn raêng söõa saâu ngaø

70.000

21

Raêng vieâm tuyû hoài phuïc

160.000

22

Traùm bít hoá raõnh

90.000

B2.6

BOÛNG

 

1

Thay baêng boûng (1 laàn)

100.000

2

Voâ caûm trong thay baêng beänh nhaân boûng

100.000

B3

XEÙT NGHIEÄM VAØ THAÊM DOØ CHÖÙC NAÊNG

 

B3.1

XEÙT NGHIEÄM HUYEÁT HOÏC MIEÃN DÒCH

 

1

Anti- HIV (nhanh)

60.000

2

Baïch caàu

10.000

3

Co cuïc maùu

6.000

4

Coâng thöùc baïch caàu (CTBC)

15.000

5

Hoàng caàu

10.000

6

HBsAg (nhanh)

60.000

7

Tieåu caàu

10.000

8

Tieåu caàu (ñoái vôùi BHYT)

6.000

B3.2

XEÙT NGHIEÄM HOÙA SINH + VI SINH

 

9

ASLO

40.000

10

Ñònh tính HCG/nöôùc tieåu

8.000

11

Soi tröïc tieáp dòch aâm ñaïo (get)

15.000

12

Soi töôi vôùi KOH tìm baøo töû naám

10.000

13

Soi töôi

5.000

B3.3

XEÙT NGHIEÄM NÖÔÙC TIEÅU

 

14

Albumin nieäu

3.000

15

Creatinin nöôùc tieåu

6.000

16

Ñöôøng nieäu

6.000

17

Hb nieäu

6.000

18

Nöôùc tieåu 10 thoâng soá (maùy)

20.000

B3.4

CHUÏP X - QUANG

 

19

Chuïp Blondeau + Hirtz

35.000

20

Chuïp khôùp caén

10.000

21

Chuïp raêng thöôøng

10.000


 

Nôi nhaän:
- Caùc khoa, phoøng tröïc thuoäc;
- Phoøng khaùm ÑKKV Phuù Nhuaän;
- Löu: KT.

GIAÙM ÑOÁC 

(Đã ký)

Löu Ngoïc Lai

 
Liên kết website