Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định về việc công nhận danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế sử dụng tại trung tâm y tế quân dân y năm 2014 - 2015  
29/09/2014 
 
Xin mời xem tại đây:
1/ Quyết định về việc công nhận danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế sử dụng tại Trung tâm Y tế Quân dân y năm 2014 - 2015: vbdi_3129_QD-SYT.pdf

2/ Quyết định về việc công nhận danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại Trung tâm Y tế Quân dân y năm 2014 - 2015: vbdi_3130_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website