Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Công văn 2435/UBND-KTTH V.v ủy quyền đọc Báo cáo, Tờ trình và phân công cử cán bộ tham gia các tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X 
13/07/2020 
 
Mời xem nội dung tai đây: CVUB2435_signed.pdf
 
Liên kết website