Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 5419/SYT-KHNVTC V/v đính chính thông tin thuốc trúng thầu - gói thầu số 1. Công ty TNHH Dược phẩm Anh Nguyên Đức 
19/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 5419 đính chinh thầu.pdf
 
Liên kết website