Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Công văn 1976/SYT-KHNV V/v Triển khai Quyết định số 1719/QĐ-BYT ngày 15/4/2020 của Bộ Y tế  
21/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - CV 1976 trien khai QD-1719-BYT.pdf 
   - Quyết định số 1719QĐ-BYT.pdf
 
Liên kết website