Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
VĂN BẢN QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ 
26/06/2020 
 

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH, KIỂM DỊCH Y TẾ VÀ MỨC THU PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM, GIÁM ĐỊNH Y KHOA

STT

Số văn bản

Ngày

ban hành

Nơi

ban hành

Nội dung văn bản

1.

Thông tư số 93/2012/TT-BTC

05/6/2012

Bộ

Tài chính

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quy-dinh-muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-giam-dinh-y-khoa.aspx

2.

Thông tư số 279/2016/TT-BTC

14/11/2016

Bộ

Tài chính

Quy định Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Thong-tu-so-2792016TT-BTC.aspx

3

Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND

31/10/2016

UBND tỉnh Ninh Thuận

Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-so-792016QD-UBND.aspx

4

Thông tư số 240/2016/TT-BTC

11/11/2016

Bộ

Tài chính

Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập;

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Thong-tu-so-2402016TT-BTC.aspx

5

Quyết định số

137/2017/QĐ-UBND

15/12/2017

UBND tỉnh Ninh Thuận

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-so-1372017QD-UBND.aspx

6

Thông tư 39/2018/TT-BYT

30/11/2018

Bộ

Y

tế

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Thong-tu-392018TT-BYT.aspx

7

Thông tư 13/2019/TT-BYT

05/7/2019

Bộ

Y tế

Sửa đổi bộ sung một số điều của Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Thong-tu-132019TT-BYT.aspx

8

Quyết định số

52/2019/QĐ-UBND

22/8/2019

UBND tỉnh Ninh Thuận

Đề án khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-so-522019QD-UBND.aspx

9

Quyết định số

32/2019/QĐ-UBND

29/7/2019

UBND tỉnh Ninh Thuận

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Quyet-dinh-so-322019QD-UBND.aspx

 
Liên kết website