Trung tâm Kiểm Nghiệm DP-MP
Trung tâm Kiểm Nghiệm DP-MP
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DP-MP THÔNG BÁO XÉT TUYỂN 
08/10/2013 
 

TT KIỂM NGHIỆM DP-MP         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 VIÊN CHỨC- NĂM 2013                           

   Số: 180/TB-HĐXTVC                               Ninh Thuận, ngày 03 tháng 10 năm 2013

                                       THÔNG BÁO
                  Về việc Xét tuyển dụng viên chức năm 2013


Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Ninh Thuận thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2013 như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 02 vị trí, cụ thể như sau:

- 01 dược sĩ trung cấp; có chứng chỉ:   Anh văn B, Vi tính A

- 01 kế toán trung cấp; có chứng chỉ:  Anh văn A, Vi tính B

2. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2013

3. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Điện thoại: 0683 825815

Hoặc trên Website Sở Y tế Ninh Thuận


Mọi chi tiết cụ thể được niêm yết thông báo tại phòng Tiếp dân Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – mỹ phẩm (trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ 7, chủ nhật).

- 
Lệ phí xét tuyển: 260.000đ/ người. Hồ sơ đã nộp không trả lại

 

                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
                                                         
CHỦ TỊCH
                       

                                                             (Đã ký)

                                               

                                                        Trịnh Thanh
                                 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KN DP - MP
 

 

 
Liên kết website