Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận 
10/01/2019 
 

Địa chỉ cơ quan: 47 Lê Hồng Phong, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Số điện thoại: 068.3823070.

Fax: 068.3821167.

Email: ttytdp@ninhthuan.gov.vn

Trung tâm thành lập ngày 11/9/1993 theo Quyết định số 1019/QĐ-UB ngày 11/9/1993 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

I. Công tác chuyên môn:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên, môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địa phương trình Sở Y tế phê duyệt: giám sát, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, các bệnh xã hội; kiểm dịch y tế; sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động, sức khỏe trường học; chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; xét nghiệm an toàn thực phẩm; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh phòng bệnh; quản lý, sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; an toàn sinh học; phòng chống tai nạn thương tích; các hoạt động nâng cao sức khỏe, phòng chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe; khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm và quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng đối với các Trung tâm Y tế hoặc Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Trung tâm y tế huyện), cơ sở y tế và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

3. Triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế dự phòng theo kế hoạch của tỉnh, Trung ương trên địa bàn; là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương trong lĩnh vực y tế dự phòng.

5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế dự phòng.

6. Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm.

8. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn.

9. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác do Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Biên chế được phê duyệt của đơn vị là: 55 người. Hiện có: 58 người, trong đó:

- Biên chế: 51 người.

- Hợp đồng: 07 người.

2. Ban Lãnh đạo:

 BS. CKI Nguyễn Nhị Linh – Giám đốc

ĐT 091.3882231BS. Nguyễn Đình Ngọc

Phó giám đốc

ĐT 091.8169089BS. CKI Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó giám đốc

ĐT 091.9650909

3. Các khoa, phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính: 06 viên chức. Trong đó: 02 Phó phòng và 04 nhân viên.Ngô Thị Chương

Phó Trưởng phòngKS.Lê Ngọc Linh Tùng

Phó Trưởng phòng

- Phòng Kế hoạch - Tài chính. 05 viên chức. Trong đó: 01 Phó phụ trách; 01 Phó phòng và 03 nhân viên.CN. Dương Thị Yến Trâm

Phó Trưởng phòngCN. Ngô Thùy Ngân

Phó Trưởng phòng

- Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm: 06 viên chức. Trong đó: 01 Trưởng khoa; 01 Phó khoa và 04 nhân viên.BS CKI.Võ Ngọc Quan

Trưởng khoaBS. Nguyễn Hoàng Ngà

Phó Trưởng khoa

- Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng: 07 viên chức. Trong đó: 01 Trưởng Khoa; 01 Phó khoa và 05 nhân viênBS. Trần Thị Thanh Thúy

Trưởng khoaBS. Phạm Thị Phước

Phó khoa

- Khoa Sức khỏe môi trường và trường học: 06 viên chức. Trong đó: 01 Trưởng Khoa; 01 Phó Khoa và 04 nhân viên.BS. Trần Lê Thùy Uyên

Trưởng khoaCN. Lưu Văn Trị

Phó Trưởng khoa

- Khoa Sức khỏe nghề nghiệp: 04 viên chức. Trong đó: 01 Trưởng Khoa; 01 Phó Khoa và 02 nhân viên.BS. Phan Quốc Khánh

Trưởng khoaCN. Nguyễn Minh Hiếu

Phó Trưởng khoa

- Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng: 06 viên chức. Trong đó: 01 Phó phụ trách; 01 Phó Khoa và 04 nhân viên.          BS CKI. Quảng Thị An Khanh

Phó Trưởng khoaBS. Lê Trịnh Phương Thái

Phó Trưởng khoa

 

- Khoa Xét nghiệm: 15 viên chức. Trong đó: 02 Phó Khoa và 13 nhân viên.CN. Nguyễn Quang Tuyến

Phó Trưởng khoaCN. Trần Nữ Ngọc Minh

Phó Trưởng khoa


Hình ảnh:

 

 

                             Trụ sở Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

 

 

Phòng nuôi cấy vi khuẩn

 

 

                           Phòng Tiêm ngừa dịch vụ

 
Liên kết website