Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh tuần thứ 32 (Từ ngày 06/8 đến ngày 12/8/2021) 
12/08/2021 
 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

68

31

33

9

0

23

8

172

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

26

0

1

42

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

 

Ninh Phước

 

 

Ninh Hải

 

 

Ninh Sơn

 

 

Bác Ái

 

 

Thuận Bắc

 

 

Thuận Nam

 

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

6897

3369

1711

1106

291

816

1230

2532

0

0

17952

XN(+)

45

372

15

6

0

6

96

11

0

2

553

XN(-)

23956

19245

11600

7011

2413

5320

6502

14542

763

260

91612

CD

26527

20983

11871

7285

2472

5779

7050

18031

848

262

101108

4. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

1

0

0

3

0

16

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 31

0

0

0

0

0

0

0

0

TCM

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 31

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 31

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 31

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 31

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 31

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 32 năm 2021

Tính đến tuần 32 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

172

126

Tăng 36.5

TCM

54

27

Tăng 100

Sốt rét

1

5

Giảm 80

Thủy đậu

42

74

Giảm 43.2

Quai bị

3

7

Giảm 57.1

SPB nghi Sởi

1

3

Giảm 66.7

Sởi

1

1

Tăng 0

 

 
Liên kết website