Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 29 (Từ ngày 16/7 đến ngày 22/7/2021) 
23/07/2021 
 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

2

0

0

0

0

0

0

2

CD

68

31

33

9

0

23

8

172

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

25

0

1

41

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

Văn Hải 2 ca

Ninh Phước

 

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

4296

2040

1098

368

219

757

369

1380

0

0

10527

XN(+)

25

71

3

0

0

0

2

11

0

2

114

XN(-)

12675

6036

7176

3948

1673

2712

2943

9256

763

260

47442

CD

12700

6107

7179

3948

1673

2712

2945

9646

848

262

48020

4. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

1

0

0

3

0

16

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 29

2

0

0

0

0

0

0

2

Tuần 28

0

1

0

1

0

0

0

2

TCM

Tuần 29

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 28

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 29

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 28

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 29

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 28

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 29

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 28

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 29

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 28

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 29

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 28

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 29 năm 2021

Tính đến tuần 29 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

172

116

Tăng 48.3

TCM

54

25

Tăng 116

Sốt rét

1

5

Giảm 80

Thủy đậu

41

74

Giảm 44.6

Quai bị

3

6

Giảm 50

SPB nghi Sởi

1

2

Giảm 50

Sởi

1

1

Tăng 0

 
Liên kết website