Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 28 (Từ ngày 09/7 đến ngày 15/7/2021) 
15/07/2021 
 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

1

0

1

0

0

0

2

CD

66

31

33

9

0

23

8

170

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

1

0

0

1

CD

3

3

2

7

25

0

1

41

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

 

 

 

Ninh Phước

Phước Dân 1 ca

 

 

Ninh Hải

 

 

 

Ninh Sơn

Lương Sơn 1 ca

 

 

Bác Ái

 

 

Phước Đại 1 ca

Thuận Bắc

 

 

 

Thuận Nam

 

 

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

918

955

434

420

77

109

243

379

85

0

3620

XN(+)

11

13

1

0

0

0

1

11

0

2

39

XN(-)

8393

4054

6080

3580

1454

1955

2575

7876

763

260

36990

CD

8404

4067

6081

3580

1454

1955

2576

8266

848

262

37493

4. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

1

0

0

3

0

16

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 27

0

1

0

1

0

0

0

2

Tuần 26

1

0

0

0

0

3

0

4

TCM

Tuần 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 27

0

0

0

0

1

0

0

1

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 27 năm 2021

Tính đến tuần 27 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

170

113

 Tăng 50.4

TCM

54

24

 Tăng 125

Sốt rét

1

5

 Giảm 80

Thủy đậu

41

74

 Giảm 44.6

Quai bị

3

6

 Giảm 50

SPB nghi Sởi

1

2

 Giảm 50

Sởi

1

1

 Tăng 0

 

 
Liên kết website