Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 26 (Từ ngày 25/6 đến ngày 01/7/2021) 
02/07/2021 
 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

1

0

0

0

2

1

4

CD

65

30

33

8

0

20

8

164

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

24

0

1

40

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

Ninh Phước

An Hải 1 ca

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Công Hải 2 ca

Thuận Nam

Phước Minh 1 ca

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

350

349

1002

152

28

253

465

694

97

0

3390

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

7175

2774

5255

2993

1351

1806

2035

7335

527

260

31511

CD

7175

2774

5255

2993

1351

1806

2035

7345

527

262

31523

4. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

1

0

0

3

0

16

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 26

0

1

0

0

0

2

1

4

Tuần 25

0

0

0

0

0

3

1

4

TCM

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 26

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 25

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 26 năm 2021

Tính đến tuần 26 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

164

113

 Tăng 45.1

TCM

54

18

 Tăng 200

Sốt rét

1

4

 Giảm 75

Thủy đậu

40

73

 Giảm 45.2

Quai bị

3

6

 Giảm 50

SPB nghi Sởi

1

2

 Giảm 50

Sởi

1

1

 Tăng 0

 
Liên kết website