Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 23 (Từ ngày 04/6 đến ngày 10/6/2021) 
11/06/2021 
 

 

 

I. Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

0

0

0

0

5

0

5

CD

64

29

33

8

0

14

6

154

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

24

0

1

40

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

 

Ninh Phước

 

 

Ninh Hải

Ninh Sơn

 

 

Bác Ái

 

 

Thuận Bắc

Lợi Hải 4 ca
Công Hải 1 ca

 

 

Thuận Nam

 

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

344

393

171

116

5

61

131

35

36

0

1292

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

4590

2304

3357

2167

1240

1181

1188

5176

250

260

21713

CD

4590

2304

3357

2167

1240

1181

1188

5186

250

262

21725

4. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

1

0

0

1

0

14

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 21

0

0

0

0

0

5

0

5

Tuần 20

1

1

2

0

0

4

0

8

TCM

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 23 năm 2021

Tính đến tuần 23 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

154

107

 Tăng 43.9

TCM

54

18

 Tăng 200

Sốt rét

1

4

 Giảm 75

Thủy đậu

40

72

 Giảm 44.4

Quai bị

3

4

 Giảm 25

SPB nghi Sởi

1

2

 Giảm 50

Sởi

1

1

 Tăng 0

 
Liên kết website