Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 22 (Từ ngày 28/5 đến ngày 03/6/2021) 
04/06/2021 
 

I. Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

1

1

2

0

0

4

0

8

CD

64

29

33

8

0

9

6

149

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

24

0

1

40

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

Tấn tài 1 ca

 

Ninh Phước

Phước Thuận 1 ca

 

 

Ninh Hải

Vĩnh Hải 2 ca

Ninh Sơn

 

 

Bác Ái

 

 

Thuận Bắc

Công Hải 3 ca
Bắc Sơn 1 ca

 

 

Thuận Nam

 

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

694

350

718

368

62

97

118

621

32

0

3060

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

4246

1911

3186

2051

1235

1120

1057

5141

214

260

20421

CD

4246

1911

3186

2051

1235

1120

1057

5151

214

262

20433

4. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

1

0

1

CD

10

2

1

0

0

1

0

14

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 21

1

1

2

0

0

4

0

8

Tuần 20

0

2

0

0

0

0

0

2

TCM

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

1

0

0

0

0

0

0

1

SR

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 22 năm 2021

Tính đến tuần 22 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

149

107

 Tăng 39.3

TCM

54

18

 Tăng 200

Sốt rét

1

4

 Giảm 75

Thủy đậu

40

71

 Giảm 43.7

Quai bị

3

4

 Giảm 25

SPB nghi Sởi

1

2

 Giảm 50

Sởi

1

1

 Tăng 0

 
Liên kết website