Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 19 (Từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2021) 
13/05/2021 
 

 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

2

2

2

0

0

2

0

8

CD

63

26

30

8

0

5

6

138

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

9

8

25

7

0

1

3

53

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

1

0

0

1

CD

3

3

2

7

24

0

1

40

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

Mỹ Đông 1 ca
Văn Hải 1 ca

Ninh Phước

Phước Thái 1 ca
An Hải 1 ca

Ninh Hải

Vĩnh Hải 2 ca

Ninh Sơn

Bác Ái

Phước Đại 1 ca

Thuận Bắc

Phước Chiến 1 ca
Lợi Hải 1 ca

Thuận Nam

 

 

 

* Số ổ dịch SXH, TCM

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

0

0

0

0

0

12

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 19

2

2

2

0

0

2

0

8

Tuần 18

2

0

0

0

0

1

1

4

TCM

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 19

0

0

0

0

1

0

0

1

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 19 năm 2021

Tính đến tuần 19 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

138

105

Tăng 31.4

TCM

53

17

Tăng 211.8

Sốt rét

1

4

Giảm 75

Thủy đậu

40

70

Giảm 42.9

Quai bị

3

4

Giảm 25

SPB nghi Sởi

1

2

Giảm 50

Sởi

1

1

Tăng 0

4. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác

Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

21

6

14

27

0

2

6

150

22

0

248

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

920

257

842

369

112

134

220

4229

129

260

7472

CD

920

257

842

369

112

134

220

4239

129

262

7484 
Liên kết website