Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần thứ 21 (Từ ngày 21/5 đến ngày 27/5/2021) 
28/05/2021 
 

I.Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

2

0

0

0

0

0

2

CD

63

28

31

8

0

5

6

141

Tay chân miệng

TT

1

0

0

0

0

0

0

1

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

24

0

1

40

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/ phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

Văn Hải 1 ca

Phủ Hà 1 ca

 

Ninh Phước

Phước hữu 1 ca
Phước Dân 1 ca

 

 

Ninh Hải

 

 

 

Ninh Sơn

 

 

 

Bác Ái

 

 

 

Thuận Bắc

 

 

 

Thuận Nam

 

 

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

181

499

339

322

573

277

247

253

25

0

2716

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

3552

1561

2468

1683

1173

1023

939

4520

182

260

17361

CD

3552

1561

2468

1683

1173

1023

939

4530

182

262

17373

4. Số ổ dịch SXH , TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

1

0

0

0

0

13

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a.Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 21

0

2

0

0

0

0

0

2

Tuần 20

0

0

1

0

0

0

0

1

TCM

Tuần 21

1

0

0

0

0

0

0

1

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 21

 năm 2021

Tính đến tuần 21

 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

 

141

 

 

105

 

 Tăng 34.3

TCM

 

54

 

 

18

 

 Tăng 200

Sốt rét

 

1

 

 

4

 

 Giảm 75

Thủy đậu

 

40

 

 

70

 

 Giảm 42.9

Quai bị

 

3

 

 

4

 

 Giảm 25

SPB nghi Sởi

 

1

 

 

2

 

 Giảm 50

Sởi

 

1

 

 

1

 

 Tăng 0

 
Liên kết website