Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần 20 (Từ ngày 14/5 đến ngày 20/5/2021) 
21/05/2021 
 

I.Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

0

1

0

0

0

0

1

CD

63

26

31

8

0

5

6

139

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

9

8

25

7

0

1

3

53

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

24

0

1

40

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

2451

805

1287

992

488

612

472

38

28

0

7173

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

3371

1062

2129

1361

600

746

692

4267

157

260

14645

CD

3371

1062

2129

1361

600

746

692

4277

157

262

14657

3. Số ổ dịch SXH , TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

1

0

0

0

0

1

CD

10

2

1

0

0

0

0

13

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

4. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 20

0

0

1

0

0

0

0

1

Tuần 19

2

2

2

0

0

2

0

8

TCM

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 19

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 20 năm 2021

Tính đến tuần 20 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

139

105

Tăng 32.4

TCM

53

18

Tăng 194.4

Sốt rét

1

4

Giảm 75

Thủy đậu

40

70

Giảm 42.9

Quai bị

3

4

Giảm 25

SPB nghi Sởi

1

2

Giảm 50

Sởi

1

1

Tăng 0

 
Liên kết website