Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần 18 (Từ ngày 30/4 đến ngày 06/5/2021) 
07/05/2021 
 

I. Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:          

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

2

0

0

0

0

1

1

4

CD

61

24

28

8

0

3

6

130

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

9

8

25

7

0

1

3

53

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

2

3

0

0

5

CD

3

3

2

7

23

0

1

39

Quai bị

TT

0

0

0

1

0

0

0

1

CD

2

0

0

1

0

0

0

3

2. Cập nhật ca bệnh xã/ phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

Quai bị

Thủy Đậu

Phan Rang

Mỹ Đông 1 ca
Tấn Tài 1 ca

 

 

Ninh Phước

 

 

 

Ninh Hải

 

 

 

Ninh Sơn

 

Lương Sơn 1 ca

Ma Nới 2 ca

Bác Ái

 

 

Phước Đại 2 ca
Phước Trung 1 ca

Thuận Bắc

Công Hải 1 ca

 

 

Thuận Nam

Phước Nam 1 ca

 

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

10

0

0

1

0

0

2

193

1

0

207

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

899

251

828

342

112

132

214

4079

107

260

7224

CD

899

251

828

342

112

132

214

4089

107

262

7236

4. Số ổ dịch SXH , TCM tính đến ngày 6/5/2021:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 18

2

0

0

0

0

1

1

4

Tuần 17

0

1

1

0

0

0

0

2

TCM

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 17

1

1

1

0

0

0

0

3

SR

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 18

0

0

0

2

3

0

0

5

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 18

0

0

0

1

0

0

0

1

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 17

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần18 năm 2021

Tính đến tuần 18 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

 

130

 

 

105

 

 Tăng 23.8

TCM

 

53

 

 

17

 

 Tăng 211.8

Sốt rét

 

1

 

 

4

 

 Giảm 75

Thủy đậu

 

39

 

 

70

 

 Giảm 44.3

Quai bị

 

3

 

 

4

 

 Giảm 25

SPB nghi Sởi

 

1

 

 

2

 

 Giảm 50

Sởi

 

1

 

 

1

 

 Tăng 0

 
Liên kết website