Thông tin hoạt động
BÀI PHÁT BIỂU PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÕ ĐẠI  (19/03/2013)

Về chuyến thăm của Đoàn UNICEF Hông Kông tại tỉnh Ninh Thuận (Từ ngày 05-07/03/2013)

ĐOÀN BỘ Y TẾ LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ  (07/01/2013)
Về công tác truyền thông giáo dục sức khỏe
Liên kết website