Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo 5132/TB-SYT về việc bổ sung kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1- Thuốc generic năm 2020 
30/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - TB 5132 bo sung KQ Goi 1.pdf 
           - PL 5132.xlsx
 
Liên kết website