Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
THỦ TỤC LĨNH VỰC TỔ CHỨC, CÁN BỘ 
19/06/2020 
 

TT

Tên Thủ tục hành chính

1

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=31&IDS=334

2

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=31&IDS=333


 
Liên kết website