Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
THỦ TỤC LĨNH VỰC QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
18/06/2020 
 

TT

Tên Thủ tục

1

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=16&IDS=315

2

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=16&IDS=314

3

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=16&IDS=313

4

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=16&IDS=312

5

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=16&IDS=311

 
Liên kết website