Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
THỦ TỤC LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ 
18/06/2020 
 

TT

Tên Thủ tục

1

Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi truờng lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=25&IDS=158

 
Liên kết website