Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế
THỦ TỤC LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM 
21/06/2020 
 

TT

Tên Thủ tục

1

Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=302

2

Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=301

3

Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất).

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=300

4

Thủ tục Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=299

5

Thủ tục Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=298

6

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa Điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=297

7

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=296

8

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=295

9

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=294

10

Thủ tục Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=293

11

Thủ tục Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=292

12

Thủ tục Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=291

13

Thủ tục cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=290

14

Thủ tục Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=289

15

Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=288

16

Thủ tục Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=287

17

Thủ tục cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=286

18

Thủ tục cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=285

19

Thủ tục Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=284

20

Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=283

21

Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=282

22

Thủ tục Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=281

23

Thủ tục Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc đối với cơ sở có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=280

24

Thủ tục Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=279

25

Thủ tục Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=278

26

Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=277

27

Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=276

28

Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=275

29

Thủ tục đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=274

30

Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất không vì mục đích thương mại.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=273

31

Thủ tục Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất không vì mục đích thương mại.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=272

32

Thủ tục Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=271

33

Thủ tục Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=270

34

Thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=269

35

Thủ tục Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=268

36

Thủ tục công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=29&IDS=267 
Liên kết website