Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ NINH HẢI NĂM 2013 
13/09/2013 
 

TRUNG TÂM Y TẾ NINH HẢI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
VIÊN CHỨC- NĂM 2013

Số: 592/TB-HĐXT                          Ninh Hải, ngày 09 tháng 9 năm 2013

                                           
                                            THÔNG BÁO
           Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Ninh Hải 
                                               Năm 2013

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-SYT ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Sở Y tế Ninh Thuận về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức y tế của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-SYT ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Sở Y tế Ninh Thuận về việc phê duyệt các điều kiện, tiêu chuẩn kèm theo trình độ chuyên môn tuyển dụng viên chức của các đơn vị trực thuộc năm 2013;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu công việc, vị trí việc làm. Hội đồng xét tuyển viên chức Y tế Trung tâm Y tế Ninh Hải năm 2013 thống nhất Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức và tổ chức xét tuyển như sau:

         I. NHU CẦU VÀ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

          Tổng số viên chức cần tuyển năm 2013: 23 người.

          Trong đó cần tuyển 22 người thuộc ngạch Y tế và 01 người thuộc ngạch nhân viên Văn phòng (có bảng điều kiện, tiêu chuẩn kèm theo trình độ chuyên môn tuyển dụng viên chức).

         II. YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ VÀ HỆ ĐÀO TẠO

         1. Ngạch Y tế: 22 người

          Đối tượng dự tuyển vào ngạch Y tế phải có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành theo nhu cầu cần tuyển dụng nêu tại mục I và chứng chỉ các môn hỗ trợ nghiệp vụ: Ngoại ngữ, Tin học … (nếu có) theo yêu cầu tiêu chuẩn của ngạch đăng ký xét tuyển.

         2. Ngạch nhân viên văn phòng: 01 người

          Đối tượng dự tuyển vào ngạch nhân viên Văn phòng phải có bằng tốt nghiệp Đại học; Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành theo nhu cầu cần tuyển dụng nêu tại mục I và chứng chỉ các môn hỗ trợ nghiệp vụ: Ngoại ngữ, Tin học … (nếu có) theo yêu cầu tiêu chuẩn của ngạch đăng ký xét tuyển.

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

  1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
  2. Đối tượng và điều kiện xét tuyển

Những người đăng ký dự tuyển vào các ngạch Y tế và nhân viên Văn phòng năm 2013 phải có đủ các điều kiện sau:

          - Là công dân Việt Nam và có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

          - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

          - Có đơn đăng ký dự tuyển;

          - Có lý lịch rõ ràng;

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm;

          - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

          - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

          3. Đối tượng không xét tuyển

          Những người không thuộc đối tượng, không đủ điều kiện nêu trên và những đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển:

          a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự; dị dạng về hình thể; phát âm không bình thường (nói ngọng, nói lắp,…);

          b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

         IV. HỒ SƠ XÉT TUYỂN, THỜI GIAN, NƠI NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ

         1. Hồ sơ xét tuyển: Hồ sơ xét tuyển theo mẫu quy định, bao gồm các loại giấy tờ sau:

          1.1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẩu quy định)

          1.2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

          1.3. Bản sao hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

1.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

          1.5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan Y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 (trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển);

          1.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

          1.7. Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

          2. Địa điểm bán hồ sơ

          Phòng Kế hoạch – Tài chính - Trung tâm Y tế Ninh Hải.

         3. Thời gian nhận hồ sơ

          Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển trong giờ hành chính (Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút), kể từ ngày ra thông báo đến hết 10 giờ ngày 04 tháng 10 năm 2013.

          Người nộp hồ sơ dự tuyển phải chịu hoàn toàn tách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả xét tuyển. Không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển viên chức.

         4. Nơi nhận hồ sơ

          Phòng Tổ chức - Hành chánh - Trung tâm Y tế Ninh Hải - Ninh Thuận (Đường tỉnh lộ 704, khu phố Khánh Sơn, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải).

         5. Lệ phí xét tuyển

          - Mỗi người đăng ký xét tuyển nộp 260.000 đồng (hai trăm sáu mươi ngàn đồng) để chi phí về thông báo, văn phòng phẩm và các hoạt động khác của Hội đồng xét tuyển (theo Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, mức thu 260.000 đồng/thí sinh).

          - Địa điểm nộp lệ phí: Phòng Kế hoạch – Tài chính - Trung tâm Y tế Ninh Hải.

         V. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SAU

          Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm xét tuyển chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm xét tuyển chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan  có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP như sau:

          1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

          2. Thương binh;

          3. Người hưởng chính sách như thương binh;

          4. Con liệt sĩ;

          5. Con thương binh;

          6. Con của người hưởng chính sách như thương binh;

          7. Người dân tộc ít người;

          8. Đội viên thanh niên xung phong;

          9. Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát biểu nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên hoàn thành nhiệm vụ;

          10. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

          11. Người dự tuyển là nữ.

          Thông báo này được niêm yết tại Trung tâm Y tế Ninh Hải và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của ngành để nhân dân trong tỉnh được biết và những người có đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

          Những người đăng ký xét tuyển muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức- Hành chính, Trung tâm Y tế Ninh Hải, điện thoại 068.3876519./.

Nơi nhận:                                 TM.HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
- Sở Y tế;                                                   CHỦ TỊCH
- Website Ngành;
- Thành viên HĐXTVC;
- Báo Ninh Thuận;                                                                                (Đã ký)
- Lưu VT, TCHC.
                                                

                                               GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
                                                            Trần Văn Hương


CÁC ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN KÈM THEO - Xin vui lòng tải về máy để xem: các điều kiện kèm theo.doc

 
Liên kết website