Trường Trung cấp Y tế
Trường Trung cấp Y tế
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN NĂM 2013 
13/09/2013 
 

          SỞ Y TẾ NINH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Số: 223/TB-HĐXT                         Ninh Thuận, ngày 06 tháng 9 năm 2013


THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển viên chức Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận năm 2013


Hội đồng xét tuyển Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức:

*  Số lượng cần tuyển dụng: 04 viên chức, trong đó:

- Cử nhân Điều dưỡng: 03 người.

Yêu cầu: Có chứng chỉ B Anh văn, chứng chỉ B tin học; Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm.

- Cao đẳng Điều dưỡng: 01 người.

Yêu cầu: Có chứng chỉ B ngoại ngữ, chứng chỉ A Tin học, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng nhận Sư phạm Y học, ưu tiên nữ.

*  Điều kiện của đối tượng tuyển dụng:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng.

* Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 09/09/2013 đến ngày 08/10/2013 (trừ các ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).

Điện thoại liên hệ: 068 3 920 797.

* Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận.

* Lệ phí xét tuyển: 260.000đ/người.

* Địa điểm nộp lệ phí: Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận.

Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
- Đài Phát thanh - Truyền hình;                                          CHỦ TỊCH
- Báo Ninh Thuận;
- Website Ngành;                                                       (Đã ký)
- Lưu: VT, HĐXT
.


                                                            HIỆU TRƯỞNG
                                                                TRÀ SANH

 
Liên kết website