Trung tâm Y tế TP PR-TC
Trung tâm Y tế TP PR-TC
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN PHÁT HÀNH-NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2013 
20/11/2013 
 

       SỞ Y TẾ NINH THUẬN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ TP. PR-TC              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Số: 240/TB-TTYT            Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 20 tháng 11 năm 2013


THÔNG BÁO  
Về việc gia hạn  thời gian phát hành-nhận hồ sơ xét tuyển và thay đổi nội dung tuyển dụng  viên chức năm 2013

          Thực hiện Thông báo số 2708/TB-SYT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Sở Y tế Ninh Thuận về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2013.

          Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thông báo thay đổi nội dung tuyển dụng viên chức năm 2013 của Thông báo số 419/TB-TTYT ngày 19/9/2013 như sau:

          - Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: gia hạn đến ngày 15/12/2013 (phòng TC-HC).

          - Nội dung: thay đổi nội dung (phần IV, Mục 2, khoản b): Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn bằng hình thức kiểm tra sát hạch thông qua thực hành về chuyên môn tương ứng với ngạch thí sinh đăng ký dự tuyển để chấm điểm.

          Mọi nội dung khác không thay đổi.

          Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thông báo để những người đăng ký dự tuyển viên chức năm 2013 được biết.

          Những người dự tuyển muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang-Tháp Chàm./.

          Điện thoại liên hệ: 0683.822.946./.

Nơi nhận:                                                   GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế Ninh Thuận;
- Báo Ninh Thuận;
- Các thành viên HĐXT;                                                  (Đã ký)
-  Lưu HSTD. 

                                                                                    

                                                                                              Phạm Trọng Hoàng Vũ

 

 
Tin đã đưa
(09/01)
(20/12)
(07/10)
(03/10)
(23/09)
(20/09)
(21/08)
(29/07)
(22/07)
(18/02)

Liên kết website