Trung tâm Giám Định Y Khoa
Trung tâm Giám Định Y Khoa
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
10/09/2013 
 

    SỞ Y TẾ NINH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
      ------------------------                              -------------------------
Số: 92 /TB-TTYK                     Ninh Thuận, ngày 30  tháng 8 năm 2013


THÔNG BÁO
Về việc Tuyển dụng viên chức năm 2013

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của đơn vị đã được Sở Y tế chấp thuận tại Quyết định số 1760/QĐ-SYT ngày 02/07/2013 của Giám đốc Sở Y tế  vế việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức y tế của Trung tâm Giám định Y khoa năm 2013. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013 như sau:

 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Chuyên ngành: KTV Xét nghiệm trung cấp

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại điều 22 luật viên chức và điều 4 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Ngoài các yêu cầu chung ở trên, người đăng ký dự tuyển đạt các điều kiện sau:

- Tin học: Chứng chỉ A (Văn phòng)

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B (Anh văn)

3. Hình thức tuyển: Xét tuyển

4. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập, bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp chuyên ngành.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật, nội quy, quy chế chuyên ngành.

5. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có)

Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng TCHC-KT, trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/10/2013 (hồ sơ đã nộp không trả lại).

6. Lệ phí xét tuyển:

 Áp dụng thông tư liên tịch số 163/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ tài chính và Bộ nội vụ.

- Lệ phí xét tuyển: 260.000đ/1 hồ sơ.

7. Kế hoạch tuyển dụng;

- Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ 03/03/2013 đến 01/10/2013

- Ngày 18/10/2013: Kiểm tra sát hạch (phỏng vấn)

- Ngày 30/10/2013: Công bố kết quả tuyển dụng.    

Nơi nhận:                                            GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế (để b/c)
- Báo Ninh Thuận;
- Trang Web Sở Y tế;                                     (đã ký)
- Lưu: VT-TC.

                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 
                                                                                       
 Vũ Văn Thịnh

 
Liên kết website