Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Thông báo rút thuốc đã được công bố ra khỏi danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học  
13/09/2013 
 

UBND TỈNH NINH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              SỞ Y TẾ                                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

   Số:  2484/SYT-NVD                       Ninh Thuận, ngày 12  tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO
Rút thuốc đã được công bố ra khỏi
danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học

         

Thực hiện Quyết định số 3079/QĐ-BYT ngày 23/8/2013 của Bộ Y tế về việc rút thuốc đã được công bố ra khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học.

Sở Y tế thông báo:

- Rút 11 thuốc (có danh mục kèm theo) ra khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học qua các đợt.

Sở Y tế yêu cầu:

- Các đơn vị y tế trực thuộc mở sổ theo dõi các thuốc bị rút ra khỏi danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học và không xét thầu đối với các thuốc đã bị rút  kể từ ngày thông báo có hiệu lực.

Sở Y tế thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                                      KT. GIÁM ĐỐC 
-
Các đơn vị y tế trực thuộc;                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC
- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVD.                                                                    (Đã ký)                                                                         Bùi Văn Kỳ
     

Kèm theo Quyết định của Bộ Y tế và danh sách các thuốc của công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân bị rút khỏi danh mục thuốc tương đương sinh học đã được công bố - Xin vui lòng tải về máy để xem - 3079.pdf     
 
Tin đã đưa
(18/11)
(17/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(21/10)
(19/10)
(17/10)
(06/10)
(06/10)

Liên kết website