Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Sao y 4131/SY Quyết định 5026/QĐ-BYT v/v áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 2 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm QLNN về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế 
04/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Sao y 4131 quyet dinh 5026.pdf
 
Liên kết website