Thông tin dược
Thông tin dược
Sao y 2346/SY công văn 10045/QLD-PCTTR hướng dẫn triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống "Cơ sở dữ liệu dược quốc gia" 
26/06/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Sao y 2346 cong van 10045 cua Cuc QLD.pdf
 
Liên kết website