Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2017 của Bệnh viện Mắt 
24/05/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_1613_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website