Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Quyết định về việc phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cho Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện 
05/09/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3066_SY-SYT_signed.pdf
 
Liên kết website