Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 2570/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc 
02/06/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - QD- GCN-DIEU CHINH- QT số 71.pdf
  - PL 2570.PDF
 
Liên kết website