Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 4605/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 16 năm 2020 
29/09/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây:  Quyết định 4605 cap GP dot 16.pdf
             PL kem 4605.pdf
 
Liên kết website