Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 77/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 - Thuốc generic lần 2 năm 2020 
25/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 77 QĐ.pdf
PL 77.pdf
PL 77.xlsx
 
Liên kết website