Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 5094/SYT-KHNVTC Phê duyệt bổ sung kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1-Thuốc generic năm 2020 
29/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 5094.pdf
PL 5094.PDF
 
Liên kết website