Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 5073/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Đợt 18 năm 2020 
27/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 5073.pdf
PL 5073.PDF
 
Liên kết website