Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Quyết định 507, 508/QĐ-BVYDCT về việc thành lập Ban kiểm tra giám sát, các tổ giúp việc và Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển xét viên chức y tế năm 2019 
09/09/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - QĐ 507-BVYDCT.pdf
    - QĐ 508-BVYDCT.pdf
 
Liên kết website